Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna, ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2INZ03c
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna, ćwiczenia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ciągu semestru student zapozna się z metodologią rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie czterech podstawowych dziedzin Chemii Fizycznej

Pełny opis:

Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej uczą praktycznego zastosowania treści wykładu do rozwiązywania problemów fizykochemicznych.

Program:

1. Wyznaczanie wartości zmian funkcji termodynamicznych związanych ze zmianami parametrów fizycznych układu i/lub zachodzącymi w układzie przemianami fizycznych (fazowymi) bądź reakcjami chemicznymi.

2. Wykorzystanie metod i narzędzi termodynamiki chemicznej w liczeniu równowag chemicznych w układach wieloskładnikowych i wielofazowych.

3. Obliczanie wielkości opisujących właściwości elektrochemiczne roztworów elektrolitów i układów elektrodowych (aktywność jonów, przewodnictwo, potencjał elektrod w stanie równowagi, siła elektromotoryczna ogniw, wykorzystanie danych z pomiarów elektrochemicznych do określenia parametrów układu w stanie równowagi).

4. Obliczania związane z kinetyką reakcji chemicznych (wyznaczanie rzędu reakcji, stałej szybkości reakcji, okresu półtrwania, energii aktywacji, stopnia przereagowania po zadanym czasie przy zadanych warunkach reakcji ).

Literatura:

1. P.W. Atkins in „Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami”, PWN 2001

2. P.W. Atkins i inni „Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami”, PWN 2009

3. W. Ufnalski, „Obliczenia fizykochemiczne na Twoim PC", WNT, 1997

4. W. Ufnalski, „Równowagi chemiczne, algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010

5. W. Ufnalski, „Równowagi i diagramy fazowe. Algorytmy obliczeń, interpretacje i symulacje komputerowe", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008

6. W. Ufnalski, „Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi", WNT, 2005

7. J. Demichowicz-Pigoniowa, A. Olszewski, Chemia fizyczna. 3. Obliczenia fizykochemiczne, PWN, 2014 (dostępny ebook)

8. L. Sillen i In. „Zbiór zadań z chemii fizycznej”, PWN 1955

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student analizuje i wyjaśnia różnorakie aspekty oraz metodologię rozważania zagadnień obliczeniowych.

Rozwiązuje problemy rachunkowe z chemii fizycznej w zakresie działów: Termodynamika z termochemią, Równowaga chemiczna, Elektrochemia oraz Kinetyka chemiczna

Metody i kryteria oceniania:

Dwa pisemne kolokwia działowe (termodynamika + równowagi chemiczne; elektrochemia + kinetyka chemiczna)

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)