Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna IIA - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHFIZ2AL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna IIA - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne są ilustracją zagadnień omawianych na wykładzie z Chemii Fizycznej II. W trakcie trwania pracowni w semestrze letnim studenci w dwuosobowych grupach wykonują samodzielnie, pod opieką asystenta, 6 ćwiczeń (poziom A). Ćwiczenia te obejmują dwa bloki tematyczne: I – Elektrochemia, II – Kinetyka chemiczna. Ćwiczenia w danym bloku stanowią tematyczną całość. Czas wykonania każdego ćwiczenia – 5 godz.

Pełny opis:

Studenci poznają metodykę i aparaturę oraz wyznaczają wielkości fizyczne, takie jak: stałe szybkości reakcji, parametry równania Arrheniusa, entalpię i entropię tworzenia kompleksu aktywnego. Badają wpływ środowiska i katalizatora na szybkość reakcji. Badają kinetykę różnych reakcji chemicznych , w tym również kinetykę reakcji elektrodowych. W oparciu o autorski program komputerowy symulują kinetykę reakcji złożonych.

W ćwiczeniach obejmujących elektrochemię wyznaczają współczynniki aktywności elektrolitów, przewodnictwo elektryczne słabych i mocnych elektrolitów, średni współczynnik aktywności elektrolitu, funkcje termodynamiczne reakcji zachodzącej w ogniwie oraz potencjały standardowe, badają różne ogniwa galwaniczne.

Praca w laboratorium – 30 godz.

Przygotowanie samodzielne do każdego ćwiczenia – 6 x 4 godz. = 24 godz.

Pisemne opracowanie uzyskanych wyników 6 x 4godz. = 24 godz.

Razem ok.78 godz.

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001

2. G.M.Barrow, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 1978

3. R. Brdička, Podstawy Chemii Fizycznej, PWN, Warszawa 1970

4. Chemia Fizyczna – Ćwiczenia Laboratoryjne I, Wyd.UW, Warszawa 2002.

5. H.D. Forsterling, H. Kuhn Eksperymentalna chemia fizyczna, WNT Warszawa 1976

6. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia Fizyczna. PWN, 2005

7. Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980.

8. W. Ufnalski, K. Mądry, Excel dla chemików...i nie tylko, WNT, Warszawa, 2000.

9. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1982.

10. Fizyka Chemiczna, red. M. J. Janik, PWN, Warszawa 1989

11. L.Sobczyk, A.Kisza, Chemia Fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa 1975

12. Skrypt Chemia Fizyczna - Ćwiczenia Laboratoryjne I, W-wa 2002, Wyd. UW

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

• formułuje, wyjaśnia i posługuje się wieloma pojęciami z zakresu działu : elektrochemia, kinetyka chemiczna i koloidy, tj. aktywności jonów w roztworach elektrolitów, oddziaływania jon-jon, równanie Debye’a- Hückela, potencjał elektrochemiczny, półogniwa, reakcje elektrochemiczne i równania Nernsta, ogniwa galwaniczne, SEM ogniwa, przewodnictwo roztworów elektrolitów, przewodnictwo właściwe i molowe, efekt relaksacyjny i elektroforetyczny, rzędowość i cząsteczkowość reakcji, stała szybkości reakcji, teoria zderzeń aktywnych i teoria stanu przejściowego.

• przedstawia działanie ogniwa galwanicznego

• potrafi zapisywać równania reakcji elektrodowych i równania Nernsta

Metody i kryteria oceniania:

Poziom A

Warunkiem przystąpienia do wykonania ćwiczenia jest zdanie kolokwium sprawdzającego znajomość teorii dotyczącej danego zagadnienia, celu ćwiczenia, sposobu wykonania i stosowanej aparatury. Opracowane wyniki pomiarów muszą być przedstawione prowadzącemu ćwiczenie w formie sprawozdania.

Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń studenci zdają kolokwium zaliczeniowe z całości materiału. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest wykonanie ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań.

Punktacja:

Kolokwium wejściowe– 0,5 - 4 punktów

Sprawozdanie - 0 –1 punktów

Kolokwium zaliczeniowe- 15 punktów (zalicza minimum 8).

Liczba punktów otrzymana za ćwiczenia jest dzielona przez 2. Maksymalnie można otrzymać 15 punktów.

Ocena końcowa z działu wystawiana jest na podstawie sumy punktów z kolokwium zaliczeniowego i ½ sumy punktów z wykonanych ćwiczeń. W semestrze maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny:

 punkty: 15,6 – 18,9 ocena: 3

 19,0 – 21,9 ocena: 3+

 22,0 – 24,9 ocena: 4

 25,0 – 27,9 ocena: 4+

 28,0 – 30,0 ocena: 5

Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na wszystkich (7) pracowniach, wykonanie 6 ćwiczeń, zaliczenie 6 sprawozdań, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz sumy punktów nie mniejszej niż 15,6.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paleska
Prowadzący grup: Paweł Krysiński, Maciej Mazur, Iwona Paleska, Barbara Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)