Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHJPFIZ2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-PRK-CHJR)
Strona przedmiotu: http://tct.chem.uw.edu.pl/for_students.html
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na wstępie oczekiwana jest znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej oraz matematyki na poziomie kursów oferowanych na Wydziale Chemii dla studentów I roku w semestrze zimowym (w szczególności rachunek wektorowy, pochodne; przydatna podstawowa znajomość rachunku całkowego).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z dziedziny fizyki, która pozwoli im, jako przyszłym specjalistom, korzystać z jej zasad i praw. Zdobyta w ramach przedmiotu wiedza powinna pomóc w sformułowaniu podstaw myślenia naukowego wśród studentów, w tym: zrozumieniu granic stosowalności pojęć oraz teorii fizycznych; umiejętności oceny stopnia wiarygodności wyników badań teoretycznych i eksperymentalnych; umiejętności planowania eksperymentu fizycznego oraz przetwarzania jego wyników za pomocą aparatu matematycznego.

Pełny opis:

Wykład trwa 30 godzin lekcyjnych. Tematy poruszane podczas wykładów obejmować będą (w miarę możliwości czasowych):

• Podstawy mechaniki klasycznej,

• Kinematykę i dynamikę punktu materialnego i bryły sztywnej,

• Typy ruchów: prostoliniowe i krzywoliniowe. Ruch harmoniczny: prosty i złożony. Układy odniesienia: inercjalne/nieinercjalne,

• Zasady zachowania: pędu, momentu pędu i energii całkowitej,

• Pracę, moc, rodzaje energii,

• Ładunek elektryczny,

• Własności pola elektrycznego i magnetycznego,

• Prąd elektryczny: stały/zmienny,

• Własności magnetyczne materii,

• Ruch falowy: fale mechaniczne i elektromagnetyczne, zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal

W ramach przedmiotu przewidziano 45 godzin ćwiczeń rachunkowych, w trakcie których studenci utrwalają oraz wykorzystują wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach poprzez rozwiązywanie problemów praktycznych, zdobywają umiejętności modelowania procesów i zjawisk fizycznych. W trakcie realizacji przedmiotu studenci będą m.in. uczyć się rozwiązywania prostych równań różniczkowych oraz całkowych potrzebnych do opisu przedstawionych na wykładach zagadnień.

Literatura:

o Podstawy Fizyki, 10th Extended Edition, Halliday, Resnick oraz Walker.

o Materiały wykładowe.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

▪ zna podstawowe pojęcia zagadnień/zjawisk fizycznych omówionych na wykładach;

wie:

▪ jak opisać wielkości fizyczne wykorzystując formalizm/aparat matematyczny;

▪ jak zastosować metody statystyczne do analizy danych eksperymentalnych;

▪ jak wykorzystać odpowiednie zjawiska/procesy fizyczne w ramach własnej specjalizacji.

oraz powinien nabyć umiejętności/kompetencje:

▪ wykorzystywania praw klasycznej i współczesnej fizyki do analizy badanych zjawisk;

▪ wyodrębniania konkretnej zawartości fizycznej w zastosowanych problemach;

▪ rozwiązywania specyficznych problemów z różnych dziedzin fizyki;

▪ zaprojektowania pomiarów wielkości fizycznych oraz opracowania otrzymanych wyników;

▪ korzystania z literatury naukowo-technicznej (fizycznej) w celu niezależnego zapoznania się ze współczesnym stanem wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć blok przedmiotowy (wykład + ćwiczenia), trzeba uzyskać minimum 301/600 punktów, przyznawanych za:

- rozwiązanie dwóch kolokwiów (2x100 = max 200 pkt),

- obecność na wykładzie (max 50 pkt),

- zdanie egzaminu końcowego (max 350 pkt).

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach rachunkowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jankowska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Joanna Jankowska, Jan Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)