Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHMCHFC4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada umiejętności wynikające z zaliczenia Matematyki i Chemii ogólnej z I roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności merytorycznego rozwiązywania obliczeniowych problemów fizykochemicznych oraz rachunkowego opracowywania wyników pomiarów

Pełny opis:

Rozwiązywane zadania dotyczą :

a) obliczania wartości funkcji termodynamicznych (energia wewnętrzna, entalpia, entropia, entalpia swobodna, swobodna energia Helmholtza) oraz ich zmian związanych ze zmianami parametrów fizycznych układu lub zachodzenia w nim przemian fizycznych lub reakcji chemicznych.

b) równowag chemicznych w układach wieloskładnikowych.

c) obliczania kinetycznych parametrów reakcji chemicznych.

d) obliczania wielkości opisujących właściwości elektrochemiczne wodnych roztworów elektrolitów i układów elektrodowych (aktywność jonów, przewodnictwo, potencjał elektrod w stanie równowagi, siła elektromotoryczna ogniw, wykorzystanie danych z pomiarów elektrochemicznych do określenia parametrów układu w stanie równowagi, analiza rachunkowa kinetyki procesów elektrodowych przebiegających w różnych warunkach fizyko-chemicznych)

Literatura:

1. P.W. Atkins in „Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami”, PWN 2001

2. L. Sillen i In. „Zbiór zadań z chemii fizycznej”

3. A. Adamson „Zadania z Chemii Fizycznej”, PWN 1978

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student analizuje i wyjaśnia różnorakie aspekty oraz metodologię rozważania zagadnień obliczeniowych.

Samodzielnie rozwiązuje problemy rachunkowe z chemii fizycznej w zakresie działów: Termodynamika z termochemią, Równowaga chemiczna, Kinetyka chemiczna, Elektrochemia.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia podzielone są na dwa bloki kończące się kolokwiami. Średnia z otrzymanych wyników przeliczana jest na oceny końcowe według poniższej listy:

0-50,00 % kolokwium poprawkowe

50,01-60,00 % dst (3)

60,01-70,00 % dst+ (3+)

70,01-80,00 % db (4)

80,01-90,00 % db+ (4+)

90,01-99,75 % bdb (5)

99,76-100,00 % bdb+ (5+)

Aby zaliczyć zajęcia, każde kolokwium musi być zaliczone (student musi uzyskać z niego co najmniej 50,01 % pkt). Osoby, które uzyskały 50 % lub mniej (z jednego lub obu kolokwiów), przystępują do kolokwium poprawkowego obejmującego niezaliczony materiał (z jednego lub obu kolokwiów). Kolokwium poprawkowe odbywa się po obu kolokwiach cząstkowych.

Punktacja końcowa będzie średnią ważoną wyników uzyskanych w trakcie pierwszego podejścia do kolokwium oraz kolokwium poprawkowego według następującego wzoru:

P=1/3x(PI) + 2/3x(Pdodatk)

gdzie:

P – końcowy wynik w procentach,

PI - wynik w procentach uzyskany w trakcie pierwszego podejścia do kolokwium (w przypadku poprawiania jednego - wynik w procentach z pierwszego podejścia do niego; w przypadku poprawiania obu kolokwiów - wyników w procentach z kolokwium I i kolokwium II) ,

Pdodatk - wynik w procentach uzyskany na kolokwium dodatkowym.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wartości P powyżej 50 %.

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Zarębska
Prowadzący grup: Maciej Mazur, Kamila Zarębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)