Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZL3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 3-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia.

Pełny opis:

Każda studentka i każdy student zapoznaje się z podstawami rachunku błędów oraz w ustalonych terminach przygotowuje się do ustalonych doświadczeń i je wykonuje.

Doświadczenia dotyczą następujących działów fizyki:

— mechanika: ruch harmoniczny (wahadło proste, złożone i torsyjne); zasady zachowania energii i pędu: zderzenia sprężyste i niesprężyste; dynamika bryły sztywnej (wyznaczanie momentu bezwładności, prawo Steinera); ruch falowy (fale stojące w strunie);

— elektrostatyka (pomiary rozkładu potencjału w polu elektrycznym, kondensator w obwodzie prądu stałego);

— elektrodynamika: prawa Ampera, Biota-Savarta, indukcji Faraday'a, histereza ferromagnetyczna i ferroelektryczna, fizyka dielektryków;

— prąd elektryczny stały i przemienny: prawa Ohma, Kirchhoffa (mostek Wheatstone'a, pomiar SEM, zmiana zakresu przyrządów, praca i moc prądu);

— optyka geometryczna i falowa: pomiar współczynników załamania światła ośrodków stałych i ciekłych, badanie polaryzacji światła, dyfrakcji i interferencji na pojedynczej szczelinie, dwóch szczelinach, zbiorze szczelin i siatce dyfrakcyjnej;

— fizyka ciała stałego: półprzewodniki (dioda i tranzystor);

— fizyka atomowa: zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, widma emisyjne i absorpcyjne.

Literatura:

1. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom I.

2. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tom II.

3. Dodatkowe materiały udostępniane w laboratorium i polecane w nich podręczniki.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych praw fizyki i metod pomiarów. Umiejętność analizy wyników pomiarów, stosowania podstawowego rachunku niepewności i prezentacji wyników w postaci raportu.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie znajomości rachunku błędów.

Dla każdego doświadczenia osobno: na podstawie testów online i rozmowy wstępnej przed rozpoczęciem pomiarów oraz na podstawie sprawozdania i rozmowy końcowej.

Sprawozdania muszą być dostarczone do 7 dni od wykonania doświadczenia i każdorazowo do 7 dni po zwróceniu sprawozdania do poprawy przez asystenta. Ostateczny termin zaliczenia ćwiczenia mija po 4 tygodniach.

Wymaganych jest 10 zaliczonych doświadczeń. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Dostępna jest jedna pracownia poprawkowa.

Przebieg semestru, zasady uczestnictwa w doświadczeniu, reguły sporządzania sprawozdań, kryteria punktowania i oceniania uszczegółowiono w regulaminie pracowni.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Patryk Borowski, Krystyna Deresz, Michał Grygiel, Joanna Jankowska, Jan Krajczewski, Michał Krajewski, Piotr Łaski, Beata Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Patryk Borowski, Krystyna Deresz, Michał Grygiel, Joanna Jankowska, Jan Krajczewski, Michał Krajewski, Piotr Łaski, Beata Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)