Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe materiały: otrzymywanie, właściwości i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1NMATWL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe materiały: otrzymywanie, właściwości i zastosowania
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru (dedykowane) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład jest wykładem fakulatywnym przeznaczonym dla studentów chemii, studiów I stopnia (licencjackich). Wykład składa się z dwóch części i dotyczy polimerów przewodzących i nanostruktur weglowych.. Po ukończeniu wykładu student powinien wykazać się znajomością metod wytwarzania, właściwości oraz możliwościami praktycznego zastosowania polimerów przewodzących oraz nanostruktur węglowych - fulerenów i nanorurek, nanokapsułek, grafenu.

Studenci, którzy wybiorą ten wykład NIE BĘDĄ mieli możliwości uczęszczania na ten wykład podczas studiów II stopnia.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład jest podzielony na dwie części. W części pierwszej (15 godz) dotyczącej polimerów przewodzących zostaną omówione metody chemicznego i elektrochemicznego otrzymywania polimerów, ich właściwości i metody badań oraz praktyczne zastosowania polimerów przewodzących w elektronice, analityce chemicznej, ogniwach, elektrokatalizie. Kilka godzin (3 ) będzie poświęconych omówieniu otrzymywania, właściwości i zastosowaniom nanostruktur z polimerów przewodzących. W części drugiej dotyczącej nanostruktur węglowych (15 godz) po

wstępie definiującym pojęcie nanotechnologii wykład będzie się koncentrował na prezentacji (historia odkrycia, otrzymywanie, charakteryzacja i zastosowania) nowych nanostruktur węglowych - fulerenów, nanorurek, nanokapsułek i grafenu.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka polimerów (skoniugowanych) oraz metody ich otrzymywania; domieszkowanie i rozpuszczalność polimerów, blendy i kompozyty. Masa cząsteczkowa polimerów i metody jej wyznaczania, właściwości mechaniczne polimerów. Przewodnictwo polimerów, właściwości optyczne w zakresie UV-VIS; fizykochemiczne metody badania polimerów skoniugowanych. Nanomateriały z polimerów skoniugowanych: otrzymywanie i właściwości. Zastosowania polimerów skoniugowanych.

Nowe nanostruktury węglowe (fulereny, nanorurki i nanokapsułki węglowe oraz grafeny): Historia odkrycia i metody otrzymywania: wysokotemperaturowe (laserowa i elektrołukowa), spaleniowa, katalityczna, funkcjonalizacyjna i inne. Charakterystyka fulerenów, nanorurek, nanokapsułek i grafenów: struktura, rodzaje funkcjonalizacji, podstawowe właściwości fizykochemiczne. Prototypowe i perspektywiczne zastosowania nanostruktur węglowych: farmakologia i medycyna, inżynieria materiałowa, fotooptyka, kataliza, trybologia, nanoelektronika, mikroskopia i inne. Otrzymywanie, charakterystyka i perspektywiczne zastosowania innych nanostruktur węglowych (węglowe "cebulki", "rożki" i "strączki grochu").

Literatura:

1. Łużny, W., Wstęp do nauki o polimerach. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne: 1999.

2. Nicholson, J. W.; Brzeziński, J., Chemia polimerów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne: 1996.

3. Pielichowski, J.; Puszyński, A., Chemia polimerów. Wydaw. Naukowo-Techniczne TEZA: 2004.

4. Wallace, G. G.; Teasdale, P. R.; Spinks, G. M.; Kane-Maguire, L. A. P., Conductive Electroactive Polymers: Intelligent Polymer Systems, Third Edition. CRC Press: 2008.

5. Inzelt, G., Conducting Polymers: A New Era in Electrochemistry. Springer: 2012.

6. Przyłuski, J., Conducting polymers : Electrochemistry. Sci-Tech: Vaduz, 1991 .

7. Cosnier, S.; Karyakin, A., Electropolymerization: Concepts, Materials and Applications. Wiley: 2011.

8. Proń, A.; Rannou, P., Processible conjugated polymers: from organic semiconductors to organic metals and superconductors. Progress in Polymer Science 2002, 27 (1), 135-190.

9. Chujo, Y., Conjugated Polymer Synthesis: Methods and Reactions. Wiley: 2013.

10. Osakada, K., Organometallic Reactions and Polymerization. Springer: 2014.

11. Kar, P., Doping in Conjugated Polymers. Wiley: 2013.

12. Gul, V. E., Structure and Properties of Conducting Polymer Composites. Taylor & Francis: 1996.

13. Hillenkamp, F.; Peter-Katalinic, J., MALDI MS: A Practical Guide to Instrumentation, Methods and Applications. Wiley: 2013.

14. Striegel, A.; Yau, W. W.; Kirkland, J. J.; Bly, D. D., Modern Size-Exclusion Liquid Chromatography: Practice of Gel Permeation and Gel Filtration Chromatography. Wiley: 2009.

15. Eftekhari, A., Nanostructured Conductive Polymers. Wiley: 2011.

16. Zerbi, G.; Siesler, H. W.; Noda, I.; Tasumi, M.; Krimm, S., Modern Polymer Spectroscopy. Wiley: 2008.

17. Sawyer, L.; Grubb, D.; Meyers, G. F., Polymer Microscopy. Springer: 2008.

18. Vancso, G. J.; Schönherr, H., Scanning Force Microscopy of Polymers. Springer: 2010.

19. Bowen, W. R.; Hilal, N., Atomic Force Microscopy in Process Engineering: An Introduction to AFM for Improved Processes and Products. Elsevier Science: 2009.

20. Meixiang Wan, Conducting Polymers with Micro or Nanometer Structure. Springer Science & Business Media: 2009.

21. Terje A. Skotheim, John Reynolds, Handbook of Conducting Polymers, 2 Volume Set. CRC Press: 2007.

22. Artykuły przeglądowe dotyczące syntezy właściwości i zastosowań polimerów przewodzących - odnośniki podawane podczas wykładów.

23. A. Huczko, „Nanorurki Węglowe. Czarne Diamenty XXI wieku”, BEL Studio, Warszawa, 2004.

24. A. Huczko, M. Bystrzejewski, „Fulereny. 20 lat później”, Wyd. UW, Warszawa, 2006.

25. R.W. Kelsall i inn., „Nanotechnologie”, PWN, Warszawa, 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

● posiada wiedzę podstawową w dziedzinie nanotechnologii, a w szczególności potrafi scharakteryzować nowe nanostruktury węglowe,

●.posiada wiedzę o otrzymywaniu, właściwościach i zastosowaniu polimerów przewodzących,

● potrafi krytycznie dyskutować o nowych trendach w nanotechnologii wegla i polimerów przewodzących,

● potrafi samodzielnie korzystać z literatury dotyczącej różnych aspektów nauki o materiałach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z całości materiału

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bystrzejewski, Maciej Mazur
Prowadzący grup: Michał Bystrzejewski, Maciej Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Konsultacje:

Czwartki w godz. 9:00-10:00

Maciej Mazur: https://meet.google.com/kno-hzun-gzq

Michał Bystrzejewski: https://meet.google.com/mxr-oqyp-ryb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)