Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stereochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1STERWL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stereochemia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru (dedykowane) dla studentów studiów 1-go stopnia - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład jest systematycznym kursem stereochemii, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej stereochemii statycznej.

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać wiedzę w zakresie współczesnej stereochemii statycznej

Pełny opis:

Wykład jest systematycznym kursem stereochemii, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej stereochemii statycznej. Szeroko omawia typy i molekularne podstawy stereoizomerii - od geometrycznej po topologiczną, dyssymetrię, chiralność i prochiralność molekuł, zagadnienia konfiguracji absolutnej i metod jej wyznaczania. Dużo miejsca zajmują zagadnienia analizy konformacyjnej i efektów stereoelektronowych, wpływających na właściwości enancjomerów i racematów. Zarysowana jest także problematyka różnorodnych metod indukcji asymetrycznej, w tym syntezy asymetrycznej i diastereoselektywnej. Poruszone będą również zagadnienia fizykochemii racematów, procesów racemizacji i deracemizacji oraz elementy transformacji asymetrycznych.

Literatura:

1. E. L. Eliel, S.H. Wilen, "Stereochemistry of Organic Compounds", John Wiley & Sons, New York, 1994.

2. M. J. T. Robinson, "Organic Stereochemistry", Oxford Univ. Press, Oxford, 2000

Efekty uczenia się:

Znajomość stereochemii statycznej oraz elementów stereochemii dynamicznej na poziomie wyższym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)