Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody spektroskopowe - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK3-L1
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody spektroskopowe - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował materiał z chemii kwantowej i podstaw spektroskopii, który jest wymagany na egzaminie wstępnym na studia II stopnia o kierunku chemia prowadzonych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach II stopnia na kierunku chemia ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami praktycznymi najważniejszych metod spektroskopii molekularnej, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm pod kątem relacji z symetrią i strukturą związków oraz podstawowymi zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej. Ćwiczenia te mają nie tylko ułatwić przyswojenie przedstawionego na wykładzie materiału teoretycznego, lecz także pokazać możliwości praktycznego wykorzystania metod spektroskopii molekularnej w wielu dziedzinach chemii.

Pełny opis:

Zajęcia laboratoryjne mają za zadanie

a) przedstawić praktyczne aspekty wykorzystania metod spektroskopowych w chemii,

b) zapoznać studenta z metodyką pomiarów oraz ich interpretacją.

Laboratorium składa się z dziesięciu ćwiczeń obejmujących najważniejsze we współczesnej chemii metody spektroskopowe i ich zastosowania, między innymi :

-Spektroskopię w podczerwieni

-Spektroskopię Ramana

-Spektroskopię w świetle widzialnym i ultrafiolecie

-Spektroskopia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR)

-Spektroskopia Jądrowego rezonansu Magnetycznego (NMR)

Zajęcia laboratoryjne = 60 godzin.

Literatura:

P. W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2003.

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992.

A. Ejchart, A. Gryff-Keller, „NMR w cieczach. Zarys teorii i metodologii”; Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student :

- Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości.

- Zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych.

- Zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii

- Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu zjawisk i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej.

- Zna i rozumie oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć matematyczny opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.

- Potrafi wykorzystać metody spektroskopii molekularnej do analizy struktury i własności molekuł w fazie gazowej i ciekłej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń (wiadomości sprawdzanych przed przystąpieniem do wykonania oraz opisu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Koźmiński
Prowadzący grup: Piotr Garbacz, Jan Krajczewski, Agata Królikowska, Michał Nowakowski, Barbara Pałys, Magdalena Pecul-Kudelska, Kamil Polok, Beata Wrzosek, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)