Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna z chemii fizycznej i radiochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHFIZRL2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii fizycznej i radiochemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował materiał z chemii fizycznej i spektroskopii, który jest wymagany na egzaminie wstępnym na studia drugiego stopnia o kierunku chemia prowadzonym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii fizycznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki i chemii plazmy. W ramach pracowni specjalizacyjnej można wykonać 10 wybranych tematów z następującego zestawu ćwiczeń:

1. Elektrochemiczne i elipsometryczne badania organizacji molekularnej w monowarstwach na stałym podłożu.

2. Elektropolimeryzacja N-winylokarbazolu - wyznaczanie parametrów kinetycznych utleniania monomeru.

3. Elektrochromizm polimerów przewodzących.

4. Zastosowanie symulacji komputerowej do wyznaczania równowag fazowych (i wielkości pokrewnych w chemii, technologii i ekologii).

5. Badanie adsorpcji 3-amino-5-merkapto-1,2,4 triazolu (AMT) na elektrodzie srebrowej metodą SERS.

6. Elektrochemiczna adsorpcja wodoru w elektrodzie paladowej.

7. Pomiar współczynników dyfuzji metodami spektroskopii NMR.

8. Podstawy spektroskopii NMR białek.

9. Modelowanie zależności wicynalnej stałej sprzężenia NMR od konformacji cząsteczki.

10. Właściwości elektrochemiczne wybranych materiałów elektrodowych w ogniwach litowo-jonowych.

11. Wysokotemperaturowa synteza wybranych nanomateriałów węglowych.

12. Śledzenie procesu enzymatycznej proteolizy białka z wykorzystaniem spektroskopii fluorescencyjnej, IR i dichromizmu kołowego.

13. Spektroskopowe badania denaturacji, misfoldingu i agregacji białek.

14. Elektrosynteza i badanie nanostruktur metalicznych.

15. Badanie ultraszybkiej dynamiki molekularnej wymuszonej femtosekundowym impulsem laserowym.

16. Badanie nieliniowych właściwości cząsteczek w oddziaływaniu z impulsem laserowym dużej mocy; występowanie efektów nieliniowych a symetria cząsteczek, (- albo fazy skondensowanej).

17. Teoretyczne modelowanie właściwości fluorescencyjnych cząsteczek organicznych.

Literatura:

Studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem swoich ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu pracowni student powinien potrafić:

a) dokonać właściwego wyboru techniki pomiarowej do rozwiązania problemu badawczego,

b) opanować zasady wykonywania pomiarów i przygotowania interpretacji wyników,

c) rozumieć i krytycznie odnosić się do prowadzonej własnej pracy doświadczalnej.

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny z teoretycznego przygotowania studenta do ćwiczenia, aktywność w czasie pracy laboratoryjnej i ocena pisemnego raportu z wykonania ćwiczenia.

Obecność studenta na wybranych przez niego 10 ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta organizowane są zajęcia dodatkowe.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pałys
Prowadzący grup: Michał Bystrzejewski, Wojciech Dzwolak, Joanna Jankowska, Wiktor Koźmiński, Michał Krajewski, Agata Królikowska, Paweł Krysiński, Paweł Oracz, Małgorzata Pająk, Barbara Pałys, Magdalena Pecul-Kudelska, Magdalena Skompska, Marcin Strawski, Marcin Wilczek, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)