Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physical Chemistry IA - laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EN-PCH1ALER
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Physical Chemistry IA - laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Laboratory experiments are related to the essential sections of the contents of the physical chemistry I lecture. The students work in two person groups under supervision of a teaching assistant. 10 (level B) or 6 (level A) experiments are to be completed by every group. The experiments are divided into two thematic sections: I – thermodynamics and phase equilibria, II – termochemistry and properties of the matter. In every section the experiments are strictly related to the scientific topic of the section. Time of a single experiment – 5 hrs.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to provide students with knowledge of methods and equipment used in determination of basic properties of physical systems. These properties include viscosity, surface tension, dipole momentum and osmotic pressure. The students investigate phase equilibria in single component and binary systems, the energetic effects of phase transitions are determined. An user written, non-commercial computer software, is used for determination of thermodynamic functions of binary systems of non-electrolytes (Universal Functional Activity Coefficient – UNIFAC method).

Laboratory – 60 hrs.

Individual preparation to each experiment– 10 x 4 hrs. = 40 hrs.

Evaluation of the results and final report preparation - 10 x 4 hrs. = 40 hrs.

Total - ca.140 hrs.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2001

2. G.M.Barrow, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 1978

3. R. Brdička, Podstawy Chemii Fizycznej, PWN, Warszawa 1970

4. H. Buchowski, W. Ufnalski, Elementy termodynamiki chemicznej Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1993

5. Chemia Fizyczna – Ćwiczenia Laboratoryjne I, Wyd.UW, Warszawa 2002.

6. H.D. Forsterling, H. Kuhn Eksperymentalna chemia fizyczna, WNT Warszawa 1976

7. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia Fizyczna. PWN, 2005

8. Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980.

9. W. Ufnalski, K. Mądry, Excel dla chemików...i nie tylko, WNT, Warszawa, 2000.

10. S. Malanowski, Równowaga ciecz-para. Oznaczanie, obliczanie, zastosowanie, PWN, Warszawa, 1974.

11. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1982.

12. Fizyka Chemiczna, red. M. J. Janik, PWN, Warszawa 1989

13. A. Chełkowski, Fizyka dielektryków, PWN, Warszawa 1993.

14. L.Sobczyk, A.Kisza, Chemia Fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa 1975

15. Skrypt Chemia Fizyczna - Ćwiczenia Laboratoryjne I, W-wa 2002, Wyd. UW

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the course the student is expected to:

• define, explain and use various terms from the fields of: termodynamics, termochemistry, properties of the matter, This include: State functions: enthalpy, enthropy, free energy, free enthalpy, van't Hoff isotherm and isobar, heat capacity and molar heat capacity; chemical potential. Ideal gas law. Real gases, van der Waals equation, real gas and ideal gas isotherms., Clausius- Clapeyron relation. Raoult’s law, Dalton’s law. Gibbs-Duhem equation. Colligative properties. Gibbs triangle. partition law; extraction.

• present principles of Gibbs phase rule,

• define laws of thermodynamics

• explain phenomena of osmosis and osmotic pressure,

• determine surface tension, dipole momentum of a molecule and viscosity of a fluid

• calculate energetic effects of chemical reactions on the basis of literature data and Hess law

• predict changes of thermodynamic functions during phase transitions and chemical reactions.

• know relations between thermodynamic functions

• interpret phase diagrams for single component and multiple component systems

• describe thermodynamic properties of mixtures of liquids

• define and use the following terms: azeotrope and zeotrope

• determine equilibrium constants on the basis of thermodynamic data,

• evaluate influence of various factors on equilibrium state

• have skills of using experimental methods required for determination of abovementioned parameters.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Level A

The students must pass an entrance test before being eligible for starting the experiment. The entrance test checks students' knowledge of: (i) the experiment fundamentals, (ii) the purpose of the experiment, (iii) methods of the measurements; and (iv) equipment to be used in the experiment. Evaluated results of the experiment must be reported to teaching assistant in a written form as a final report.

Points:

 entrance test – 0,5-4 points

 Final report - 0 –1 points

Total number of points earned for entrance tests, final reports and the final exam will determine the final grade.

To obtain the course credit the student must: (i) complete all the laboratories; (ii) all the final reports must be evaluated positively; and (iii) ) the student must pass the exam and (IV)the total number of points earned for the tests and the reports must be at least 15.6.

Conversion between points and grades:

 points: 15,6 – 18,9 grade: 3

 19,0 – 21,9 grade: 3+

 22,0 – 24,9 grade: 4

 25,0 – 27,9 grade: 4+

 28,0 – 30,0 grade: 5

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Does not concern

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paleska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)