Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do biochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3900-1WDB
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biochemii
Jednostka: Wydział Medyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas laboratorium omówione zostaną oddziaływania międzycząsteczkowe, elektrolity, kinetyka, statyka i termodynamika procesów.

Podczas wykładu przedstawione zostaną zagadnienia chemii organicznej opisujące budowę i reaktywność poszczególnych grup związków organicznych.

Pełny opis:

Laboratorium:

Studenci zapoznają się z:

typami elektrolitów (elektrolity słabe, mocne i bufory); typami oddziaływań międzycząsteczkowych (wiązania wodorowe, odziaływania Van der Waals’a, siły dyspersyjne); typami reakcji (odwracalne/nieodwracalne, samorzutne, spontaniczne endo- i egzotermiczne); kinetyką reakcji chemicznej (szybkość reakcji,

rząd reakcji, katalizatory, reguła van’t Hoffa).

Studenci nabędą umiejętności wykonywania eksperymentu, (sporządzania roztworów o zadanych właściwościach, pomiaru i obliczania funkcji stanu (H, G), pomiarów prowadzących do obliczenia wartości stałych równowagi reakcji, wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na przebieg procesu) jego analizy i przygotowania raportu naukowego; obliczania ilości analitu w danym roztworze (stężenia molowe, stężenia procentowe, liczba moli), przewidywania kierunku reakcji na podstawie wartości stałej równowagi, obliczenia dotyczące pH roztworów. Zajęcia laboratoryjne będą obejmowały 6 ćwiczeń prowadzonych w 12 grupach jednocześnie.

Aby uczestniczyć w zajęciach Student musi posiadać:

1. odzież ochronną (fartuch laboratoryjny + okulary ochronne),

2. obuwie antypoślizgowe na płaskiej podeszwie,

3. aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Wykłady:

Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawy chemii organicznej pozwalające na opis struktury, właściwości oraz reaktywność węglowodorów i ich pochodnych ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych kluczowych dla przebiegu procesów biologicznych.

Literatura:

Laboratorium:

1. K. Pigoń, Z. Ruziewicz; Chemia fizyczna T.1. Podstawy fenomenologiczne, PWN, 2022.

2. L. Jones, P. Atkins; Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. PWN, 2018.

3. L. Pajdowski; Chemia ogólna, PWN, 1999.

4. L. Pauling, P. Pauling, Chemia, PWN, 1998.

5. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, 2022.

Wykłady:

6. Chemia Organiczna, John McMurry, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

7. Chemia Organiczna, Jonathan Clayden , Nick Greeves, WNT, 2016

8. Biochemia Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, PWN, 2022

9. Biochemia Harpera, Rodwell Victor W. , Bender David A. , Botham Kathleen M.,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie VII.2018

Efekty uczenia się:

Laboratorium:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student posiada podstawową wiedzę z chemii ogólnej niezbędną w dalszym cyklu kształcenia, umiejętność wyjaśnienia procesów chemicznych zachodzących w funkcjonowaniu żywych organizmów i środowisku, znajomość podstawowych metod niezbędnych w analizie chemicznej. Student umie łączyć wiedzę z kilku poddziedzin oraz ma zdolności dyskusji, umie krytycznie przeszukiwać literatura na dane zagadnienie, umie pracować w grupie.

Student zna i rozumie:

B.W1. gospodarkę wodno-elektrolitową w układach biologicznych

B.W2. równowagę kwasowo-zasadową i mechanizm działania buforów oraz ich znaczenie w homeostazie ustrojowej

Student potrafi:

B.W3. pojęcia: rozpuszczalność, ciśnienie osmotyczne, izotonia, roztwory koloidalne i równowaga Gibbsa-Donnana

B.W4. podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych

B.U3. obliczać stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych

B.U5. określać pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne

B.U8. posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza białek i kwasów nukleinowych

B.U9. obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów

B.U13. planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski

Student jest gotów do:

K_K7. korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K_K8. formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

K_K12. sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów oraz krytycznej oceny stopnia zaawansowania w osiąganiu założonych celów

K_K13. uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Wykład:

Po zakończeniu kursu student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na rozszerzanie pojęć i procesów w obszaru biochemii.

Student zna i rozumie:

B.W4. podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych

B.W10. budowę prostych związków organicznych wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych

Student jest gotów do:

K_K7. korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K_K13. uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Ocena to suma składowych: pozyskanej wiedzy z zakresu każdego ćwiczenia laboratoryjnego oraz sprawozdania z każdego ćwiczenia wykonanego indywidualnie przez każdego studenta. Cząstkowe oceny z poszczególnych ćwiczeń będą podstawą do wystawienia oceny ogólnej z laboratorium. Aby uzyskać ocenę pozytywną Student musi uzyskać minimum 50% punktów z kolokwium z zakresu wymagań każdego ćwiczenia. Warunkiem bezwzględnie wymaganym jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Ze względu na to że w semestrze może być zorganizowana wyłącznie jedna pracownia poprawkowa student może opuścić tylko jedne zajęcia bez względu na powód nieobecności. Niezaliczone w trakcie semestru kolokwia student może poprawić w sesji egzaminacyjnej na specjalnym kolokwium poprawkowym oraz w poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Wykłady:

Podstawą zaliczenia będzie zaliczenie dwóch kolokwiów cząstkowych i przystąpienie do egzaminu końcowego.

O ocenie z przedmiotu decyduje ocena z egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka, Anna Piątek
Prowadzący grup: Damian Dziubak, Marta Fiedoruk-Pogrebniak, Agata Kowalczyk, Anna Nowicka, Iwona Paleska, Anna Piątek, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)