Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna A - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ANALINSAL4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna A - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Strona przedmiotu: http://zama.chem.uw.edu.pl/ltymecki/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej, umieć opisać i wyjaśnić funkcjonowanie standardowej aparatury analitycznej (potencjometr, spektrofotometr, chromatograf) oraz umieć wykonać proste pomiary analityczne (oznaczenia) z użyciem tych przyrządów.

Pełny opis:

Pracownia stanowi ilustrację zastosowania w chemii analitycznej różnorodnych technik instrumentalnych. Studenci wykonują samodzielnie analizy z wykorzystaniem metod opartych na spektrofotometrii UV-VIS, atomowej spektrometrii absorpcyjnej, i różnorodnych technik elektrochemicznych (potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, woltamperometria, polarografia).

Literatura:

1.W. Szczepaniak "Metody instrumentalne w analizie chemicznej" Wyd. V, PWN 2007.

2.D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch "Podstawy chemii analitycznej" tom 2, PWN, 2007.

3.D. Kealey, P. J. Haines, "Chemia analityczna. Krótkie wykłady", PWN 2005.

4.R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcarcel, H. M. Widmer "Analytical Chemistry" Wyd. II, Wiley-CH, 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

- zna podstawy teoretyczne i możliwości zastosowań wybranych instrumentalnych metod analitycznych,

- potrafi wskazać główne obszary zastosowań poznanych metod,

- potrafi wskazać ograniczenia poznanych metod analizy

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będzie pozyskanie przez Studenta wiedzy z zakresu każdego ćwiczenia. Dodatkowo, oceniany będzie sprawozdanie z każdego ćwiczenia wykonane indywidualnie przez każdego studenta w specjalnym dzienniku laboratoryjnym. Cząstkowe oceny z poszczególnych ćwiczeń będą podstawą do wystawienia oceny ogólnej z laboratorium. Aby uzyskać ocenę pozytywną Student musi uzyskać minimum 50% punktów z kolokwium z zakresu wymagań każdego ćwiczenia. Warunkiem bezwzględnie wymaganym jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Ze względu na to że w semestrze może być zorganizowana wyłącznie jedna pracownia student może opuścić tylko jedne zajęcia bez względu na powód nieobecności. Niezaliczone w trakcie semestru kolokwia student może poprawić w sesji egzaminacyjnej na specjalnym kolokwium poprawkowym oraz w poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Szczegółowe regulacje zostały opisane w regulaminie laboratorium, dostępnym na stronie http://zama.chem.uw.edu.pl/ai/regulamin/

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tymecki
Prowadzący grup: Klaudia Kaniewska, Michał Michalec, Anna Nowicka, Piotr Połczyński, Anna Ruszczyńska, Kamil Strzelak, Łukasz Tymecki, Barbara Wagner, Agnieszka Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)