Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHFIZ2C4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna II - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada umiejętności wynikające z zaliczenia Matematyka i Chemia Ogólna z I roku studiów

Skrócony opis:

Nabycie umiejętności merytorycznego rozwiązywania obliczeniowych problemów fizykochemicznych oraz rachunkowego opracowywania wyników pomiarów.

Pełny opis:

Rozwiązywane zadania dotyczą obliczania wartości funkcji termodynamicznych (energia wewnętrzna, entalpia, entropia, entalpia swobodna, swobodna energia Helmholtza) oraz ich zmian związanych ze zmianami parametrów fizycznych układu lub zachodzenia w nim przemian fizycznych lub reakcji chemicznych. Równowagi chemiczne w układach wieloskładnikowych. Analiza rachunkowa procesów adsorpcji. Obliczanie kinetycznych parametrów reakcji chemicznych. Obliczenia wielkości opisujących właściwości elektrochemiczne wodnych roztworów elektrolitów i układów elektrodowych (aktywność jonów, przewodnictwo, potencjał elektrod w stanie równowagi, siła elektromotoryczna ogniw, wykorzystanie danych z pomiarów elektrochemicznych do określenia parametrów układu w stanie równowagi, analiza rachunkowa kinetyki procesów elektrodowych przebiegających w różnych warunkach fizyko-chemicznych).

Literatura:

H.P. Standler, Chemical Thermodynamics - revision and worked examples, The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge 1989

Clyde R. Metz, 2000 Solved Problems in Physical Chemistry, McGraw Hill, Inc. New York 1990

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student analizuje i wyjaśnia różnorakie aspekty oraz metodologię rozważania zagadnień obliczeniowych.

Samodzielnie rozwiązuje problemy rachunkowe z chemii fizycznej w zakresie działów: Kinetyka chemiczna, Przewodnictwo i elektrochemia

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwia działowe

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Oracz, Iwona Paleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)