Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1CHFIZ2W4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizyki i matematyki jaka jest wymagana po ukończeniu kursów z tych przedmiotów na I roku studiów na Wydziale Chemii. W szczególności powinien umieć rozwiązywać proste równania różniczkowe, obliczać proste całki, umieć rysować wykresy przebiegu podstawowych funkcji matematycznych, posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, elektryczności oraz Chemii Ogólnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, z których korzystają inne działy chemii takie jak chemia nieorganiczna, chemia organiczna, technologia, biochemia, zapoznanie z prawami rządzącymi procesami fizykochemicznymi oraz wyjaśnieniem podstaw, na których bazują nowoczesne fizykochemiczne metody badawcze.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione:

- właściwości roztworów elektrolitów, transport jonów w roztworach elektrolitów, przewodnictwo mocnych i słabych elektrolitów,

- podstawy teorii Debye’a – Hückela, zależność współczynnika aktywności od mocy jonowej elektrolitu,

- teoria i równanie Borna,

- przyczyny powstawania różnicy potencjałów na granicy faz elektroda/roztwór,

- reakcje równowagowe przebiegające na elektrodach

- potencjał elektrochemiczny, równanie Nernsta

- zagadnienia dotyczące ogniw nieobciążonych i ogniw pracujących,

- wyznaczanie wielkości fizykochemicznych z pomiarów siły elektromotorycznej (SEM)

- podstawy kinetyki reakcji elektrodowych,

- właściwości układów koloidalnych,

- podstawy kinetyki chemicznej: prawa kinetyki chemicznej, równania szybkości reakcji dla reakcji prostych i złożonych, równanie Arrheniusa, teoria kompleksu aktywnego, metody wyznaczania rzędowości reakcji i stałych szybkości reakcji chemicznych.

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia Fizyczna. PWN

2. Praca zbiorowa, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 1980

3. A. Kisza, Elektrochemia I. Jonika i Elektrochemia II. Elektrodyka, WNT, 2000,

4. A. Molski, Wprowadzenie do Kinetyki Chemicznej, WNT 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- umiejętnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu elektrochemii i kinetyki chemicznej,

- wie jak zastosować odpowiednie wzory do jakościowego i ilościowego opisu wielu zjawisk fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie,

- zna związki przyczynowo skutkowe występujące w tych procesach,

- umie wyjaśnić podstawy wielu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie,

- umie przewidzieć kierunek zachodzących reakcji chemicznych przy zmianie takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, stężenie,

- wie jakie metody doświadczalne może zastosować do badania reakcji i procesów elektrochemicznych,

- umie z danych doświadczalnych wyznaczyć pewne wielkości fizykochemiczne i parametry zachodzących reakcji

Metody i kryteria oceniania:

Po każdym semestrze odbywa się egzamin pisemny, trwający 120 min.

Egzamin jest dwuczęściowy: test (5-6 pytań, z koniecznością uzasadnienia wybranej odpowiedzi) oraz 6-7 pytań otwartych.

Zgodnie z nowym regulaminem studiów, obecność na wykładach, jeśli odbywaja się w trybie stacjonarnym, jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 4

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skompska
Prowadzący grup: Magdalena Skompska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)