Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia A - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1SPEKTAC4
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia A - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 4-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ukończony kurs matematyki, fizyki i chemii kwantowej.

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na studiach I stopnia na kierunku chemia (uzupełnienie wykładu „Spektroskopia A”) ma za zadanie zapoznać studentów z metodami potrzebnymi do jakościowej i ilościowej interpretacji widm molekularnych pod kątem relacji ze strukturą związków oraz zastosowań analitycznych spektroskopii molekularnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie wykształcić w studentach umiejętność jakościowej i ilościowej interpretacji widm pod kątem ich związku ze strukturą molekuł oraz zastosowaniami analitycznymi spektroskopii molekularnej.

Przypomniane zostaną zależności (wprowadzone na wykładzie) dotyczące opisu liczbowego promieniowania elektromagnetycznego, związku położenia pasma z poziomami energetycznymi molekuły , rozkładu Boltzmanna, związku intensywności pasma z momentem przejścia i obsadzeniem poziomów energetycznych, efektem Dopplera, oraz wykonane zostaną odpowiednie zadania obliczeniowe. Podczas kolejnych zajęć studenci wykonywać będą ćwiczenia związane z: a) spektroskopią rotacyjną: interpretacja widma mikrofalowego i rotacyjnego Ramana molekuł dwuatomowych i prostych wieloatomowych w aspekcie parametrów geometrycznych molekuł, modelowanie rozkładu intensywności pasm rotacyjnych; b) spektroskopia oscylacyjna: poziomy energetyczne oscylatora harmonicznego i anharmonicznego, obliczenia parametrów oscylatora harmonicznego i anharmonicznego z widma IR i oscylacyjnego widma Ramana,interpretacja ilościowa widm oscylacyjno-rotacyjnych molekuł dwuatomowych; c) spektroskopia elektronowa: reguły wyboru w atomach i cząsteczkach, zastosowanie teorii grup w interpretacji widm elektronowych, struktura oscylacyjna i rotacyjna widm elektronowych, wyznaczanie energii dysocjacji z widm elektronowych, widma luminescencji; d) Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR): warunek rezonansu, przewidywanie postaci widm EPR, obliczenie współczynnika g i stałych sprzężenia nadsubtelnego na podstawie widm EPR; e) Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR): stany energetyczne magnetycznych jąder w zewnętrznym polu magnetycznym; warunek rezonansu; przewidywanie postaci widm NMR, obliczenie przesunięcia chemicznego i stałych sprzężenia spinowo-spinowe z widm NMR.

Literatura:

P. W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2003.

P. W. Atkins, C.A. Trapp, M. P. Cady, C. Giunta Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami, PWN, Warszawa, 2001.

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student powinien umieć:

a) dokonać interpretacji widma, obliczając z niego właściwości molekularne

b) przewidzieć postać widma na podstawie teorii danego zjawiska spektroskopowego

c) posługiwać się widmami do celów analizy ilościowej i jakościowej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, zaliczenie 50% punktów. Obecność obowiązkowa, dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pecul-Kudelska
Prowadzący grup: Magdalena Pecul-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.
ul. Pasteura 1, 02-093 tel: +48 22 55 26 230 http://www.chem.uw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)